Wedstrijdreglement clubcompetitie SGS

Inleiding
Art.  1:         Definities

Deelname
Art.  2:         Aanmelding
Art.  3:         Gerechtigde spelers
Art.  4:         Ongerechtigde spelers
Art.  5:         Verplichtingen en verzoek tot terugtrekking

Indeling
Art.  6:         Indeling in klassen
Art.  7:         Indeling in groepen en wedstrijdprogramma

Opstelling
Art.  8:         Vacant
Art.  9:         Invallers
Art. 10:        Boetes ongerechtigde spelers
Art. 11:        Teamleiders en kleurverdeling

Wedstrijden
Art. 12:        Spelregels
Art. 13:        Reglementen en materiaal
Art. 14:        Wedstrijdleider
Art. 15:        Speeltempo
Art. 16:        Verschuiven van wedstrijden
Art. 17:        Aanvangstijdstip
Art. 18:        Onvolledig achttal
Art. 19:        Niet opkomen van een achttal
Art. 20:        Adviezen teamleider
Art. 21:        Resultaat van partij
Art. 22:        Wedstrijdformulieren

Resultaten
Art. 23:        Honorering van partijen en wedstrijden
Art. 24:        Eindstand competitie en regeling gelijk eindigen
Art. 25:        Regeling promotie en degradatie
Art. 26:        Prijzen

Competitieleiding
Art. 27:        Leiding competitie
Art. 28:        Beroep

Slotbepalingen
Art. 29:        Aansprakelijkheid
Art. 30:        Reglementswijzigingen
Art. 31:        In werking treden reglement

Waar in dit reglement sprake is van "hij" en "zijn" kan ook "zij" en "haar" gelezen worden.


Inleiding
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
SGS                     : De Stichts-Gooise Schaakbond
KNSB                   : De Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Bestuur                 : Het bestuur van de SGS
Competitieleider    : Het bestuurslid of commissielid van de SGS dat als competitieleider fungeert
Competitie            : De competitie die door de SGS wordt georganiseerd
Vereniging             : Een bij de SGS aangesloten schaakvereniging
Achttal                  : Een groep van 8 spelers van een vereniging, ingeschreven voor de competitie

N.B. Voor teams die uitkomen in de Meester- en/of 1e Klasse van de KNSB-competitie, dient in dit reglement voor "achttal(len)" "tiental(len)" te worden gelezen.


Deelname
Artikel 2
1.     Iedere vereniging kan met elk gewenst aantal achttallen aan de competitie deelnemen, mits de competitieleider een schriftelijke aanmelding uiterlijk op 10 september heeft ontvangen.
       Achttallen, die in de KNSB-competitie uitkomen, kunnen niet gelijktijdig deelnemen aan de competi­tiewedstrijden van de SGS
2.     Een vereniging, die met twee of meer achttallen aan de KNSB en/of SGS-competitie deelneemt, dient vóór een door de competitieleider te bepalen datum, de namen op te geven van de spelers die voor elk achttal (behoudens het laatste) zullen uitkomen.
3.     De opgegeven spelers dienen tenminste twee competitiewedstrijden mee te spelen, op straffe van een boete van € 48,00 en het in mindering brengen van twee matchpunten voor het betreffende achttal en de daarop volgende lagere achttallen.
       Indien naar genoegen van de competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de inge­diende opstelling spelers vervangen worden door spelers die niet in een hoger achttal zijn opgesteld, mits dit gebeurt onmiddellijk nadat bekend is dat de eerder opgegeven speler niet (meer) zal spelen.
Artikel 3
1.     Voor een achttal mogen slechts spelers uitkomen die lid zijn van de betrokken vereniging en als zodanig voorkomen op de KNSB-ledenlijst van de eerste van de maand waarin de wedstrijd wordt gespeeld.
2.     Indien een speler uit een opgegeven achttal in de loop van de competitie uitvalt, bijv. door bedanken of overgang naar een hoger team, dan dient binnen 14 dagen een vervanger te worden opgegeven op straffe van een boete van € 1,20, die bij herhaling van deze overtre­ding verdubbeld wordt. Het in artikel 2 lid 3 bepaalde is ook voor deze vervanger van toepassing.
Artikel 4
1.     Een speler die in de loop van een seizoen voor een vereniging in de competitie meespeelt, mag dat seizoen in deze competitie niet zijn uitgekomen voor een andere vereniging, welke lid is van de SGS.
2.     Een speler die is opgegeven voor een team dat in de KNSB-competitie uitkomt, mag niet meespelen in de SGS-competitie. Een speler die invalt voor een team dat in de KNSB-competitie uitkomt, mag nog slechts meespelen in de SGS-competitie voor de vereniging waartoe het team behoort en met in achtneming van het in artikel 9 gestelde.
3.     Het bestuur kan dispensatie verlenen voor het in lid 1 t/m 3 gestelde.
Artikel 5
1.     Met een aanmelding voor de competitie neemt een vereniging de verplichting op zich deze tot het einde toe uit te spelen.
2.     Een verzoek van een vereniging zich met één of meer achttallen uit de competitie te mogen terugtrek­ken, wordt door het bestuur alleen ingewilligd wanneer overtuigend blijkt dat de omstandigheden terugtrekking noodzakelijk maken. In andere gevallen is de vereniging een boete van € 70,00 per teruggetrokken achttal verschuldigd.
3.     Indien een achttal wordt teruggetrokken dat minder dan 50% van de te spelen wedstrijden heeft voltooid, vervallen de door dit team gespeelde wedstrijden. Indien een achttal wordt teruggetrokken dat 50% of meer van de te spelen wedstrijden heeft voltooid, blijven de uitslagen van deze wedstrij­den gehandhaafd. De overige wedstrijden worden door de tegen­standers reglementair met 8-0 gewonnen.


Indeling
Artikel 6
1.     De achttallen worden ingedeeld in klassen als volgt:
       a. de promotieklasse, bestaande uit 1 groep
       b. de eerste klasse, bestaande uit 2 groepen
       c. de tweede klasse, bestaande uit 4 groepen
       d. de derde klasse, bestaande uit maximaal 8 groepen
       Elke groep bestaat zo mogelijk uit tien achttallen, waartussen een enkelvoudige competitie wordt gespeeld.
2.     Bij de indeling van de achttallen in de verschillende klassen wordt volledig rekening gehou­den met de resultaten die in het voorgaande seizoen zijn behaald.
3.     Een achttal dat voor de eerste maal wil deelnemen aan de competitie, wordt gewoonlijk in de laagste klasse ingedeeld. Acht het bestuur in verband met de speelsterkte redenen aanwe­zig dit achttal in een hogere klasse in te delen, dan kan dit slechts als daarbij de rechten van andere achttallen kunnen worden geëerbiedigd.
4.     Indien een vereniging samengaat met een andere vereniging beslist het bestuur over de indeling van de achttallen van de nieuwe vereniging.
Artikel 7
1.     De competitieleider stelt de verdeling van de achttallen die in dezelfde klasse spelen over de verschil­lende groepen vast. Hierbij geldt mede als uitgangspunt dat het aantal te reizen kilometers beperkt moet zijn.
2.     Indien twee of meer achttallen van dezelfde vereniging in dezelfde klasse meespelen, wor­den deze achttallen zoveel mogelijk in verschillende groepen ingedeeld, tenzij hierdoor het aantal te reizen kilometers naar het oordeel van de competitieleider te groot wordt.
3.     De competitieleider stelt het wedstrijdprogramma vast.
       Vóór 1 september van elk jaar kunnen de verenigingen hun wensen met betrekking tot het niet-spelen op bepaalde data voorleggen aan de competitieleider, die hiermee zoveel moge­lijk rekening zal houden. Na publicatie van het wedstrijdprogramma is wijziging van de speeldata in het algemeen niet meer mogelijk. Indien het voor een vereniging onmogelijk is om op een vastgestelde datum te spelen, kan zij de competitieleider verzoeken een andere datum vast te stellen. De competitieleider zal zo'n verzoek slechts in overweging nemen als het tenminste 10 dagen voor de vastgestelde speeldatum is ingediend en de betrokken tegenpartij daartegen geen bezwaar heeft.
4.     Zoveel mogelijk zal ieder achttal hetzelfde aantal thuiswedstrijden als uitwedstrijden spelen.


Opstelling
Artikel 8
Vacant.
Artikel 9
1.     Een speler die is opgegeven voor een bepaald achttal, mag niet in een lager achttal uitkomen.
2.     Een speler die in de loop van de competitie meer dan drie keer in een hoger team invalt, wordt geacht te horen bij het laagst hogere team waarvoor hij is ingevallen. Hij mag derhalve daarna niet meer uitkomen voor het team waarvoor hij werd opgegeven. Een speler die niet is opgegeven voor een team mag nadat hij meer dan drie keer gespeeld heeft, niet meer spelen voor een lager team dan het laagste team waarvoor hij is ingevallen.
Artikel 10
Het opstellen respectievelijk meespelen van een 'ongerechtigde' speler zoals bedoeld in artikel 3, 4 en 9 zal worden bestraft met het verloren verklaren van de betrokken partij. Bovendien zal de betreffende vereniging worden bestraft met een boete van:
a.     € 3,00 bij het opstellen van een ongerechtigde speler als bedoeld in artikel 3, lid 1
b.    € 1,50 bij het opstellen van een ongerechtigde speler als bedoeld in artikel 4
c.     € 6,00 bij het opstellen van een ongerechtigde speler als bedoeld in artikel 9
Artikel 11
1.     Voor elk achttal benoemt de deelnemende vereniging een leider.
2.     Voor het begin van de wedstrijd zijn de leiders van de beide achttallen verplicht elkaar schriftelijk de namen van de spelers in de juiste bordvolgorde te geven.
3.     De in het wedstrijdprogramma eerstgenoemde achttallen spelen aan de oneven genummerde borden met zwart en aan de even genummerde borden met wit, tenzij in het wedstrijdpro­gramma uitdruk­kelijk anders is bepaald.


Wedstrijden
Artikel 12
De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de FIDE in de officiële vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), inclusief aanvullingen en voor zover in dit regle­ment niet anders is bepaald.
Artikel 13

  1. Tenzij de competitieleider anders bepaalt, worden de wedstrijden gespeeld op de clubavond en in het clublokaal van het in het wedstrijdprogramma eerst genoemde achttal.
  2. De ontvangende vereniging dient zorg te dragen voor een speelruimte en deugdelijk spelmateriaal.
  3. De ontvangende vereniging dient er voor te zorgen dat een exemplaar van de van toepassing zijnde reglementen in het speellokaal aanwezig is.
  4. In de speelzaal mag niet worden gerookt.

Artikel 14
1.     Voor elke wedstrijd benoemt de ontvangende vereniging een leider.
       Deze leider treedt bij de wedstrijd op als wedstrijdleider in de zin van de FIDE regels, behoudens het in lid 2 bepaalde.
2.     De competitieleider heeft het recht iemand als wedstrijdleider voor een bepaalde wedstrijd aan te wijzen of een bepaald persoon als zodanig uit te sluiten.
Artikel 15
1.     Voor alle wedstrijden is het gebruik van schaakklokken verplicht.
2.     Het speeltempo bedraagt voor elk der spelers 1 uur en 50 minuten, met een toevoeging van 10 seconden per zet. Hierbij vervalt de notatieplicht voor een speler zodra deze op enig moment in de partij minder dan 5 minuten op de klok heeft gehad.
3.     Een thuisspelende vereniging met onvoldoende digitale klokken heeft de inspanningsverplichting om dit tijdig aan te geven aan een bezoekende vereniging, zodat laatstgenoemde het tekort aan digitale klokken kan aanvullen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, mag een speeltempo van 2 uur per persoon per partij worden gehanteerd.
Artikel 16
1.     Alle partijen dienen gelijktijdig op de vastgestelde datum te worden gespeeld. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijd verplaatst worden. Dit kan alleen na goedkeuring door de competitieleider en wel nadat overeenstemming met de tegenstander over de nieuwe speeldatum is bereikt. Het eerder spelen van de wedstrijd zal meestal geen bezwaar opleve­ren; uitstel mag in het algemeen niet meer dan twee weken bedragen.
2.     In afwijking van het in lid 1 bepaalde, is het, uitsluitend in het geval er bij de partij een speler betrok­ken is die godsdienstige bezwaren heeft tegen het spelen op de vastgestelde wed­strijddag, toegestaan dat die partij vooraf wordt gespeeld.
       De tegenpartij dient tenminste 10 dagen vóór de vastgestelde wedstrijddatum van de nood­zaak om vooraf te spelen in kennis te worden gesteld en de partij moet -- tenzij anders wordt overeengekomen -- worden gespeeld in de woonplaats van de tegenstander van de hiervoor bedoelde speler.
Artikel 17
Alle wedstrijden beginnen om 19.30 uur. De wedstrijdleider dient er voor zorg te dragen dat op dit tijdstip de klokken in werking worden gesteld. Ontbreken aan een bord echter één of beide spelers, dan wordt, met in achtneming van het bepaalde in artikel 18, de feitelijke aanvang van de partij aan het betreffende bord uitgesteld totdat beide spelers aanwezig zijn. In dat geval wordt de gedurende het uitstel verlopen tijd in mindering gebracht op de bedenktijd van de afwezige speler, of, zolang beide spelers ontbreken, elk voor de helft op de bedenktijd van beide spelers. De wedstrijdleider draagt zorg voor het eventueel in mindering brengen van de verlopen tijd en in elk geval voor het in werking stellen van de klok van de witspeler, zodra beide spelers aanwezig zijn.
Artikel 18
1.     Een onvolledig uitkomend achttal verliest de partij van de ontbrekende speler indien de lege plaats niet binnen één uur na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd (dus om 20:30 uur) door een invaller wordt ingenomen.
2.     Ontbreken aan het bord om 20:30 uur beide spelers, dan geldt de partij voor beiden verloren.
3.     Ontbreken van een achttal om 20:30 uur méér dan 2 spelers, dan wordt het achttal beschouwd als niet te zijn opgekomen.
Artikel 19
Als een achttal op de vastgestelde datum niet aanwezig is of als het beschouwd wordt niet te zijn opge­komen volgens artikel 18 lid 3, dan verliest dat achttal de vastgestelde wedstrijd met 8-0 en wordt boven­dien gestraft met een boete van € 24,00.
Een beroep op overmacht, waaronder te verstaan ernstige vertraging van openbaar of particulier vervoer, weersomstandigheden, e.d., moet binnen drie dagen schriftelijk bij de competitieleider worden ingediend. Deze kan de wedstrijd dan eventueel opnieuw vaststellen.
Artikel 20
De leider van een achttal mag de spelers van zijn team desgevraagd adviseren remise aan te bieden of aan te nemen, of een partij op te geven. Hij moet zich echter beperken tot korte informatie, alleen geba­seerd op de stand in de wedstrijd.
Artikel 21
Spelers hebben slechts bemoeienis met hun eigen partij en zij bepalen bindend het resultaat ervan, maar de wedstrijdleider moet de partij verloren verklaren voor een speler die zijn bedenk­tijd heeft overschreden, zelfs als beide spelers dit niet willen. Indien iemand zich met een partij bemoeit, anders dan de twee spelers, kan de wedstrijdleider hem het verdere verblijf in de speelzaal ontzeggen.
Artikel 22
1.  a.    De gedetailleerde uitslag van iedere wedstrijd moet op een door de SGS of KNSB       beschikbaar gesteld wedstrijdformulier worden vastgelegd. Het wedstrijdformulier moet   worden ondertekend door de leiders van beide achttallen, die elk voor zich zullen instaan voor         de juistheid van de uitslag en alle overige gegevens.
     b.    Binnen 3 dagen na iedere wedstrijd moet de ontvangende vereniging de voorlopige en/of         gedetailleerde uitslag via internet en/of het wedstrijdformulier aan de competitieleider melden.
2.  Indien een wedstrijd niet op de vastgestelde wedstrijddatum is gespeeld, dient hiervan door beide verenigingen binnen 3 dagen bericht te worden gezonden aan de competitieleider.
3.  Het in lid 1 en 2 gestelde geldt --voor zover van toepassing-- ook voor thuis- en uitwedstrij­den, die achttallen van de SGS verenigingen spelen in de door de KNSB georganiseer­de competitie.
4.  Overtreding van de in dit artikel vermelde voorschriften wordt bestraft met een boete. Deze boete bedraagt de eerste keer € 3,00. Bij elke volgende overtreding van de vereniging bedraagt de boete het dubbele van de vorige keer. Indien binnen één week na publicatie van de overtreding nog niet aan genoem­de verplichting is voldaan, wordt dit voor de bepaling van de boete als een volgende overtreding beschouwd.


Resultaten
Artikel 23
Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar één bordpunt toegekend. Voor een remise partij krijgen beide spelers een half bordpunt. Een verloren partij levert geen punten op.
Aan het achttal dat in een wedstrijd meer bordpunten behaalt dan de tegenpartij, worden twee matchpun­ten toegekend; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan verkrijgen ze elk één matchpunt.
Artikel 24
1.  Aan het einde van de competitie wordt van iedere klasse, c.q. groep een ranglijst opgemaakt op basis van het behaalde aantal matchpunten. Indien twee of meer achttallen een zelfde aantal matchpunten hebben behaald, wordt hun rangorde bepaald door het aantal verkregen bordpunten.
2.  Indien twee of meer teams na toepassing van lid 1 hetzelfde aantal matchpunten en hetzelfde aantal bordpunten hebben behaald, wordt hun volgorde bepaald door het aantal matchpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en) en als dat ook gelijk is het aantal bordpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en).
     Als het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijd(-en) gelijk is, beslist het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijd(-en) met weglaten van het laatste bord. Als dit ook gelijk is, met weglaten van het een na laatste bord en zo verder. Als dit geen beslissing brengt, wordt er geloot.
Artikel 25
De promotie- en degradatieregeling wordt vastgesteld door het bestuur. De regeling zal vóór de aanvang van de competitie bekend worden gemaakt.
Artikel 26
Het bestuur stelt de te winnen prijzen vast. Deze zullen worden uitgereikt op de jaarlijkse algemene vergadering van de SGS, volgend op het beëindigen van de competitie.


Competitieleiding
Artikel 27
De leiding van de competitie berust bij de competitieleider. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen die zich mochten voordoen.
Artikel 28
1.  Beroep tegen een beslissing van de wedstrijdleider als bedoeld in artikel 14 kan binnen 3 dagen schriftelijk worden aangetekend bij de competitieleider, die een beslissing zal nemen. Het wedstrijdformulier moet niet worden ondertekend door de leider van het achttal dat het protest indient.
2.  Tegen elke beslissing van de competitieleider kan binnen 3 dagen na bekendmaking schrifte­lijk worden geprotesteerd bij het bestuur. Een afschrift van een zodanig protest dient gelijk­tijdig te worden gestuurd aan de competitieleider. Tegen een beslissing van het bestuur staat beroep open bij de algemene vergadering, die bindend uitspraak doet.


Slotbepalingen
Artikel 29
Het bestuur, de SGS, of enig ander orgaan van de SGS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen, schade, nadeel of verlies, geldelijk of lichamelijk, ontstaan door ongevallen van welke aard ook, die de deelnemers (spelers, leiders en/of bestuursleden) mochten overkomen gedurende hun reizen naar of van de plaatsen of gedurende hun verblijf in de plaat­sen waar een wedstrijd gespeeld wordt, noch voor verlies of schade aan materiaal, dat voor een wedstrijd beschikbaar wordt gesteld.
Artikel 30
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering van de SGS, met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 31
Dit reglement treedt direct na aanvaarding door de algemene vergadering in werking.

Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van de SGS van 10 oktober 2001, en gewijzigd door de Algemene Vergaderingen van de SGS van 6 oktober 2004, 4 oktober 2006, 10 oktober 2007 en 2 oktober 2013.