Wedstrijdreglement viertallencompetitie SGS

I N H O U D
Inleiding
Art.   1:  Definities

Deelname
Art.   2:  Aanmelding
Art.   3:  Speelgerechtigde spelers
Art.   4:  Vacant
Art.   5:  Verplichtingen en verzoek tot terugtrekking

Indeling
Art.   6:  Indeling in klassen

Opstelling
Art.   7:  Vacant
Art.   8:  Vacant
Art.   9:  Opstelling spelers en kleurverdeling

Wedstrijden
Art. 10:  Spelregels
Art. 11:  Reglementen en materiaal
Art. 12:  Wedstrijdleider
Art. 13:  Speeltempo en noteren
Art. 14:  Aanvangstijdstip
Art. 15:  Onvolledig viertal
Art. 16:  Niet opkomen van een viertal
Art. 17:  Advies teamleider
Art. 18:  Bemoeienis partij Art. 19:  Wedstrijdformulier
Art. 20:  Vaststelling speeldatum/verplaatsing wedstrijd

Resultaten
Art. 21:  Honorering van partijen en wedstrijden
Art. 22:  Eindstand competitie en beslissingswedstrijden
Art. 23:  Vaststelling prijzen

Competitieleiding
Art. 24:  Leiding competitie
Art. 25:  Beroep

Slotbepalingen
Art. 26:  Aansprakelijkheid
Art. 27:  Vaststelling en wijziging reglement

Rating
Art. 28:  Ratinggrenzen en -verwerking

 

Waar in dit reglement sprake is van "hij" en "zijn" kan ook "zij" en "haar" gelezen worden.

Inleiding

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:
SGS                    :  De  Stichts-Gooise Schaakbond
KNSB                   : De  Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Bestuur                : Het   bestuur van de SGS
Competitieleider  : Het bestuurslid of commissielid van de SGS dat als competitieleider
                               fungeert
Competitie           : De competitie die door de SGS wordt georganiseerd
Vereniging            : Een   bij de SGS aangesloten schaakvereniging
Viertal                   : Een   groep van 4 spelers van een vereniging, ingeschreven voor de
                               competitie

Deelname

Artikel 2

 1. Iedere vereniging kan met elk gewenst aantal viertallen aan de competitie deelnemen, mits de schriftelijke aanmelding uiterlijk 10 oktober bij de competitieleider binnen is. De viertallencompetitie staat los van de achttallencompetitie. Men kan dus ook aan beide competities meedoen of invallen met in achtneming van het betreffende reglement.
 2. Aan de deelname van spelers aan de viertallencompetitie worden ratinggrenzen gesteld:
 3. kampioensgroep                                  - maximaal   1800 (KNSB);
 4. eerste klasse                                        - maximaal   1700 (KNSB);
 5. tweede klasse (recreatieklasse)          - maximaal   1600 (KNSB).
  Voor de bepaling van de rating geldt de KNSB-ratinglijst van 1 augustus voorafgaand aan het seizoen waarin de competitie wordt gespeeld.
 6. Met uitzondering van de tweede klasse zullen alle uitslagen ter verwerking worden aangeboden aan de ratingcommissaris van de KNSB.
 7. De spelers van elk viertal, met uitzondering van het laagste viertal dienen bij inschrijving in volgorde van speelsterkte te worden vermeld.
 8. De opgegeven spelers dienen tenminste twee competitiewedstrijden mee te spelen, op straffe van een boete van € 35,00 en het in mindering brengen van twee matchpunten voor het betreffende en de daarop volgende lagere viertallen. Indien naar genoegen van de competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de ingediende opstelling spelers worden vervangen door spelers die niet in een hoger viertal zijn opgesteld, mits dit gebeurt onmiddellijk nadat bekend is dat de eerder opgegeven speler niet (meer) zal spelen.
 9. Van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel kan door de competitieleider worden afgeweken indien een speler lid is van een vereniging die redelijkerwijs niet kan deelnemen aan de KNSB- competitie, dan wel de SGS-achttallencompetitie.

Artikel 3

 1. Voor een in de SGS-competitie te spelen wedstrijd zijn alle spelers speelgerechtigd die op de datum waarop de wedstrijd wordt gespeeld voorkomen op de KNSB-ledenlijst van de betreffende vereniging en daarnaast, in hetzelfde seizoen:
 2. niet zijn opgegeven voor een hoger viertal;
 3. niet meer dan drie wedstrijden reeds hebben gespeeld in een hoger viertal;
 4. niet reeds hebben gespeeld voor een andere vereniging binnen de achttallencompetitie, viertallencompetitie of bekercompetitie van de SGS;
 5. niet uitkomen voor een andere vereniging in de KNSB-competitie, tenzij deze deelname beperkt blijft tot maximaal drie invalbeurten voor een vereniging buiten de SGS.
 6. Het bestuur kan dispensatie verlenen van het bepaalde in het vorige lid, onder c. en d. Dispensatie voor het bepaalde in lid d. moet voor de aanvang van de SGS-competitie worden aangevraagd.
 7. Een niet bij de aanvang van de SGS-competitie voor een viertal opgegeven speler wordt beschouwd als te zijn opgegeven voor het laagste viertal van de betreffende vereniging. Het bepaalde in artikel 2, derde lid, is op deze speler niet van toepassing.
 8. Indien een speler uit een opgegeven viertal in de loop van de competitie uitvalt, bijvoorbeeld door bedanken of overgang naar een hoger team, dan dient binnen 14 dagen een vervanger te worden opgegeven op straffe van een boete van € 3,00, die bij herhaling van deze overtrading verdubbeld wordt. Het bepaalde in artikel 2, derde lid, is ook op deze vervanger van toepassing.
 9. Indien een speler is opgesteld die niet speelgerechtigd is krachtens het bepaalde in het eerste lid, wordt de partij voor deze speler verloren verklaard en wordt aan de betreffende vereniging een boete opgelegd van € 3,00.

Artikel 4
Vacant

Artikel 5

 1. Met een aanmelding voor een competitie neemt een vereniging de verplichting op zich deze tot het einde toe uit te spelen.
 2. Een verzoek van een vereniging zich met een of meer viertallen uit de competitie te mogen terugtrekken, wordt door de competitieleider alleen in gunstige overweging genomen wanneer overtuigend blijkt dat de omstandigheden terugtrekking noodzakelijk maken. In andere gevallen is de vereniging een boete van € 50,00 per teruggetrokken viertal verschuldigd.
 3. Indien een viertal wordt teruggetrokken dat minder dan 50% van de te spelen wedstrijden heeft voltooid, vervallen de door dit team gespeelde wedstrijden. Indien een viertal wordt teruggetrokken dat 50% of meer van de te spelen wedstrijden heeft voltooid, blijven de uitslagen van deze wedstrijden gehandhaafd. De overige wedstrijden worden door de tegenstanders reglementair met 4-0 gewonnen.

Indeling

Artikel 6
 1. De viertallen worden ingedeeld in klassen. De indeling is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de resultaten van het voorafgaande seizoen. Elke klasse bestaat zo mogelijk uit acht viertallen waartussen een enkelvoudige competitie gespeeld wordt.
 2. Bij de verdeling van teams over groepen in dezelfde klasse geldt het uitgangspunt dat het aantal te reizen kilometers beperkt moet zijn. Wanneer twee of meer viertallen van eenzelfde vereniging in dezelfde klasse meedingen, worden deze viertallen zoveel mogelijk in verschillende groepen ingedeeld, mits het (maximale) aantal te reizen kilometers niet te groot wordt.
 3. Indien een vereniging in de onmogelijkheid verkeert om op een vastgestelde datum te spelen, dan kan men de competitieleider verzoeken een andere datum vast te stellen. De competitieleider zal zo'n verzoek slechts in overweging nemen als het tenminste 10 dagen voor de vastgestelde speeldatum schriftelijk is ingediend en als de tegenpartij daartegen geen bezwaar heeft. Wordt een wedstrijd zonder goedkeuring van de competitieleider op een andere datum dan de vastgestelde datum gespeeld, dan wordt dit bestraft zoals in artikel 20 omschreven.

Opstelling

Artikel 7
Vacant

Artikel 8
Vacant

Artikel 9

 1. Voor het begin van de wedstrijd zijn de teamleiders van beide viertallen verplicht elkaar schriftelijk de namen van de spelers in juiste bordvolgorde te geven.
 2. De in het speelprogramma eerstgenoemde teams spelen aan de oneven genummerde borden met zwart en aan de even genummerde borden met wit.

Wedstrijden

Artikel 10

De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de FIDE, in de officiele vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), inclusief aanvullingen en voor zover in dit reglement niet anders bepaald is.

Artikel 11

Tenzij de competitieleider anders bepaalt, worden de wedstrijden gespeeld op de clubavond en in het clublokaal van het in het programma eerste genoemde viertal.
De locatie en clubavond mag afwijken van de reguliere locatie en clubavond, mits dit bij de inschrijving voor deelname aan de competitie is kenbaar gemaakt.
De ontvangende vereniging dient zorg te dragen voor een goede speelruimte en deugdelijk spelmateriaal. Ook dient zij er voor te zorgen dat een exemplaar van het Wedstrijdreglement Viertallencompetitie SGS, alsmede van de FIDE Regels voor het Schaakspel van de KNSB, in de speellocatie aanwezig is.

Artikel 12

 1. Voor elke wedstrijd benoemt de ontvangende vereniging een leider. Deze treedt bij de wedstrijd op als wedstrijdleider in de zin van de FIDE-regels, behoudens het in lid 2 bepaalde.
 2. De competitieleider heeft het recht iemand als wedstrijdleider voor een bepaalde wedstrijd aan te wijzen of een bepaald persoon als zodanig uit te sluiten.

Artikel 13

 1. Voor alle wedstrijden is het gebruik van schaakklokken verplicht.
 2. Het speeltempo bedraagt 1 3/4 uur per speler per partij met uitzondering van de laagste klasse. Het speeltempo in de laagste klasse bedraagt 1 1/2 uur per speler per partij. Een speler is verplicht de partij te noteren totdat hij minder dan 5 minuten op de klok heeft.

Artikel 14

Alle wedstrijden beginnen om 19:30 uur tenzij in onderling overleg en na goedkeuring van de competitieleider een ander aanvangstijdstip is overeengekomen. De wedstrijdleider dient ervoor te zorgen dat op het aanvangstijdstip alle klokken in werking worden gesteld.

Artikel 15

 1. De verzuimtijd is 30 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip.
 2. Indien een viertal niet met tenminste 3 spelers 30 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip in het speellokaal aanwezig is, geldt de wedstrijd als niet gespeeld en bepaalt de competitieleider een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd.
 3. Na kennisneming van de omstandigheden welke tot het niet opkomen met tenminste 3 spelers hebben geleid, bepaalt de competitieleider de eventuele straf, welke bestaat in het in mindering brengen van 2 matchpunten, dan wel een boete van € 25,00, dan wel een combinatie hiervan.
 4. Indien een viertal ook op de nieuwe wedstrijddag niet met tenminste 3 spelers opkomt, wordt het voor de duur van de lopende en de volgende competitie van wedstrijden uitgesloten, tenzij het overmacht kan aantonen, zulks ter beoordeling van de competitieleider.
 5. In het geval van uitsluiting of terugtrekking van een team, worden de reeds door dit team gespeelde wedstrijden geannuleerd.

Artikel 16

 1. Een onvolledig uitkomend viertal verliest de partij van de ontbrekende speler, indien de lege plaats niet binnen een half uur na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd door een invaller wordt ingenomen.
 2. Ontbreken aan een bord een half uur na het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd beide spelers, dan geldt de partij voor beiden als verloren.
 3. Indien een der opgegeven spelers niet verschijnt, is het toegestaan dat een vervanger wordt ingezet, echter nooit meer dan 1 speler per team.
 4. Indien het geval van het vorige lid zich voordoet geldt het volgende: De aanwezig zijnde speler kan, indien hij wit heeft, zijn zet onder couvert afgeven alvorens de klok van zijn tegenstander in beweging te brengen. Indien zijn tegenstander later iemand anders blijkt te zijn dan het wedstrijdformulier aangeeft, dan heeft hij het recht zijn zet terug te nemen en te vervangen door een andere. Nadat de zwartspeler aan het bord is verschenen, wordt de klok van wit in beweging gebracht zonder dat zwart een zet heeft uitgevoerd. Nadat de witspeler meegedeeld heeft of de zet gehandhaafd blijft, of dat hij voor een nieuwe zet kiest en deze zet is uitgevoerd, wordt de partij voortgezet. Er vindt geen vergoeding van de reeds verstreken tijd plaats.

Artikel 17

Voor elk viertal benoemt de vereniging een teamleider. Een teamleider mag de spelers van zijn team desgevraagd adviseren remise aan te bieden of aan te nemen, of een partij op te geven. Hij moet zich echter beperken tot korte informatie, alleen gebaseerd op de stand in de wedstrijd, zonder daarbij inlichtingen te geven over de stelling(en) op het schaakbord.

Artikel 18

Spelers hebben slechts bemoeienis met hun eigen partij en zij bepalen bindend het resultaat ervan, maar de wedstrijdleider moet de partij verloren verklaren voor een speler die zijn bedenktijd heeft overschreden, zelfs als beide spelers dit niet willen.
Indien iemand zich met een partij bemoeit, anders dan de twee spelers, kan de wedstrijdleider hem het verder verblijf in de speelzaal ontzeggen.

Artikel 19

 1. De gedetailleerde uitslag van iedere wedstrijd moet op een door de SGS of KNSB beschikbaar gesteld wedstrijdformulier worden vastgelegd. Het wedstrijdformulier moet worden ondertekend door de leiders van beide viertallen, die elk voor zich zullen instaan voor de juistheid van de uitslag en alle overige gegevens. Binnen 3 dagen na iedere wedstrijd moet de ontvangende vereniging op een door het bestuur vastgestelde wijze de voorlopige en/of gedetailleerde uitslag via internet en/of het wedstrijdformulier aan de competitieleider melden. De wijze waarop dit dient te geschieden, zal voor aanvang van de competitie bekend worden gemaakt.
 2. Indien een wedstrijd om enigerlei reden niet op de vastgestelde wedstrijddatum is gespeeld, dient hiervan door beide verenigingen binnen 3 dagen bericht te worden gezonden aan de competitieleider.
 3. Overtreding van de in dit artikel vermelde voorschriften wordt bestraft met een boete. Deze boete bedraagt de eerste keer € 3,00. Bij elke volgende overtreding van de vereniging bedraagt de boete het dubbele van de vorige keer. Indien binnen een week na publicatie van de overtreding nog niet aan genoemde verplichting is voldaan, wordt dit voor de bepaling van de boete als een volgende overtreding beschouwd.

Artikel 20

 1. Alle partijen dienen gelijktijdig op de vastgestelde datum te worden afgewerkt. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijd verplaatst worden. Dit kan alleen na goedkeuring van de competitieleider en wel nadat overeenstemming met de tegenstander over de nieuwe speeldatum is bereikt.
 2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde, is het, uitsluitend in het geval er bij de partij een speler betrokken is die godsdienstige bezwaren heeft tegen het spelen op de vastgestelde wedstrijddag, toegestaan dat die partij vooraf wordt gespeeld. De tegenpartij dient tenminste 10 dagen voor de vastgestelde wedstrijddatum van de noodzaak om vooraf te spelen, in kennis te worden gesteld en de partij moet - tenzij anders wordt overeengekomen - worden gespeeld in de woonplaats van de tegenstander van de hiervoor bedoelde speler.
 3. Indien in afwijking van het bovenstaande toch partijen vooraf worden gespeeld, zal dit worden bestraft met het verloren verklaren van de partij voor beide in overtreding zijnde spelers.

Resultaten

Artikel 21

Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar een bordpunt toegekend. Voor een remisepartij krijgen beide spelers een half bordpunt. Een verloren partij levert geen bordpunten op.
Aan het viertal dat in een wedstrijd meer bordpunten behaalt dan de tegenpartij, worden twee matchpunten toegekend; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan verkrijgen ze elk een matchpunt (gelijkspel).

Artikel 22

 1. Aan het einde van de competitie wordt van iedere klasse een ranglijst gemaakt op basis van het behaalde aantal matchpunten. Indien twee of meer viertallen eenzelfde aantal matchpunten hebben behaald, wordt hun volgorde bepaald door het aantal verkregen bordpunten.
 2. Indien twee of meer teams na toepassing van lid 1 hetzelfde aantal matchpunten en hetzelfde aantal bordpunten hebben behaald, wordt hun volgorde bepaald door het aantal matchpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en) en als dat ook gelijk is het aantal bordpunten uit de onderlinge wedstrijd(-en).
 3. Als het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijd(-en) gelijk is, beslist het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijd(-en) met weglaten van het laatste bord. Als dit ook gelijk is, met weglaten van het een na laatste bord en zo verder. Als dit geen beslissing brengt, wordt er geloot.

Artikel 23

Het bestuur stelt de te winnen prijzen vast. Deze zullen worden uitgereikt op de jaarlijkse algemene vergadering van de SGS, volgend op het beeindigen van de competitie.

Competitieleiding

Artikel 24

De leiding van de competitie berust bij de competitieleider. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen die zich mochten voordoen. De competitieleider doet bindend uitspraak.

Artikel 25

Beroep tegen een beslissing van de wedstrijdleider als bedoeld in artikel 13 kan binnen drie dagen schriftelijk worden aangetekend bij de competitieleider, die een beslissing zal nemen. Het wedstrijdformulier moet niet worden ondertekend door de leider van het viertal dat het protest indient.

Slotbepalingen

Artikel 26

Het bestuur, de SGS, of enig ander orgaan van de SGS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, schade, nadeel of verlies, geldelijk of lichamelijk, ontstaan door ongevallen van welke aard ook, die de deelnemers (spelers, leiders en/of bestuursleden) mochten overkomen gedurende hun reizen naar of van de plaatsen of gedurende hun verblijf in de plaatsen waar een wedstrijd gespeeld wordt, noch voor verlies of schade aan materiaal, dat voor de wedstrijd beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 27

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de SGS op 2 oktober 2013 en gewijzigd op 8 oktober 2014 en 7 oktober 2016.