Wedstrijdreglement

S.O.S.-schaakcompetitie SGS-OSBO-SBO

Competitiereglement Achttallen
Versie 1104RBHoofdstuk I - Doel en Toepassing

Artikel 1
De regionale schaakbonden OSBO, SBO en SGS organiseren gezamenlijk een competitie, de S.O.S. schaakcompetitie (hierna te noemen S.O.S.). De doelstelling van de S.O.S. kan als volgt worden omschreven: competitie-schaken voor zoveel mogelijk schakers mogelijk maken op alle niveaus en met acceptabele reisafstanden.
Dit reglement is van toepassing op de achttallencompetitie.

Artikel 2
De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde wedstrijden berust bij de competitieleiding van de S.O.S. Deze is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich ter zake mochten voordoen.

Artikel 3
3.1. Tegen de beslissingen van de competitieleiding genomen krachtens artikel 2, kan een belanghebbende vereniging in beroep gaan bij de commissie van beroep competitiegeschillen. Een vereniging die beroep aantekent tegen een beslissing van de competitieleiding, dient dit beroep uiterlijk veertien dagen na het openbaar maken van deze beslissing in te dienen bij de CvB. Het indienen van het beroep dient te geschieden via de secretaris onder wiens werkgebied de wedstrijd waarop het oorspronkelijke protest ziet. Bij twijfel hieromtrent dient het bezwaar te worden ingediend bij de secretarissen van alle aangesloten regionale bonden.
Voor een correcte afhandeling is het verder noodzakelijk het "Reglement commissie van beroep competitiegeschillen" te raadplegen. Genoemd reglement is als bijlage aan dit competitiereglement toegevoegd.
3.2. De Commissie van Beroep bestaat uit vijf leden, die door de deelnemende bonden worden aangewezen.
3.3. De beslissingen van de Commissie van Beroep zijn bindend. Tegen de beslissingen van deze commissie staat geen verder beroep open.

Hoofdstuk II - Competitiewedstrijden

Artikel 4
De competitieleiding stelt het competitieprogramma vast. Bij aanmelding van de teams kunnen verenigingen wensen over speeldagen kenbaar maken aan de competitieleiding. Die zal daar zoveel mogelijk rekening mee houden.

Artikel 5
Tot het deelnemen aan de competitiewedstrijden worden achttallen van de in het S.O.S.-gebied gevestigde verenigingen toegelaten.

Artikel 6
6.1. De deelnemende teams worden zo mogelijk ingedeeld in geografische groepen ("piramides") van bij voorkeur acht teams per klasse. Er zijn zoveel groepen en klassen als het aantal ingeschreven teams en verwachte reisafstanden nodig maakt. Binnen een groep hebben de klassen de volgende namen: hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse, etc.
6.2. De hoofdklasse wordt geacht sterker te zijn dan de eerste klasse, de eerste klasse wordt geacht sterker te zijn dan de tweede klasse etc.
6.3. Bij de indeling van de teams staat een regionale indeling voorop, zo mogelijk wordt rekening gehouden met een zoveel mogelijk evenredige verdeling van de speelsterkte. Het streven is om de maximale reisduur te beperken tot een uur per auto enkele reis. Teams van dezelfde vereniging die in dezelfde poule zijn ingedeeld, spelen in de eerste ronde tegen elkaar.
6.4: Als een team zich terugtrekt voor het begin van de competitie speelt die groep met één team minder, tenzij de competitieleiding beoordeelt dat een nieuwe indeling noodzakelijk is.

Artikel 7
7.1. Als kampioen van een groep geldt het team, dat het grootste aantal matchpunten heeft behaald.
7.2. In de bijlage is de promotie/degradatieregeling opgenomen. Het uitgangspunt daarbij is dat de nummer één van elke groep, uitgezonderd de hoogste klasse, promoveert en de laatste twee teams degraderen. Bij uitsluiting van een team behoort dit team tot de degraderende teams.
7.3. De volgorde aan het einde van de competitiewedstrijden wordt bepaald door het aantal matchpunten. Als dit gelijk is, beslist het aantal bordpunten.
7.4. Indien zowel het aantal behaalde matchpunten als bordpunten gelijk zijn, wordt - uitsluitend ten behoeve van de aanwijzing van de kampioen dan wel van een promotieplaats of een degradatieplaats - als volgt gehandeld: a. Betreft het twee teams, dan wordt tussen beide teams een beslissingswedstrijd gespeeld. Indien de beslissingswedstrijd gelijk eindigt, beslist het onderlinge resultaat uit de competitie. Indien die wedstrijd gelijk was geëindigd, spelen de twee teams onmiddellijk na de beslissingswedstrijd met verwisselde kleuren (in vergelijking met de beslissingswedstrijd) een snelschaakpartij van 5 min. p.p.p.p. tegen elkaar. Is na het snelschaken de stand gelijk, dan beslist het lot. b. Betreft het meer dan twee teams, dan wordt tussen deze teams een halve competitie gespeeld. Daarbij worden slechts die wedstrijden gespeeld, die noodzakelijk zijn voor het te bereiken doel. Indien na deze beslissingswedstrijden geen beslissing is verkregen, dan wordt door loting de rangorde tussen de na de beslissingswedstrijden gelijk geëindigde teams vastgesteld.
7.5. In een beslissingswedstrijd mogen alleen spelers opgesteld worden die in het desbetreffende seizoen voor het team zijn uitgekomen.

Artikel 8
De S.O.S. zal de resultaten van alle in de S.O.S.-competitie gespeelde partijen doorsturen naar de KNSB voor ratingverwerking. Voor de verwerking van de resultaten wordt gekozen voor de ratings die geldig zijn ten tijde van de partij.

Artikel 9
De competitieleiding organiseert een finaleronde voor de kampioenen van de hoofdklassen. Bij een oneven aantal hoofdklassen doet de beste nummer twee mee aan deze finaleronde.

Artikel 10
10.1. De verenigingen zijn verplicht voor 1 september aan de competitieleiding door te geven met hoeveel teams zij aan de competitie mee gaan doen en wat de speelavond van die teams is.
10.2. De verenigingen zijn verplicht voor 1 oktober aan de competitieleiding de opstellingen van de teams door te geven.
10.3. Een team dat zich na aanmelding op 1 september alsnog terugtrekt krijgt een boete volgens het boetereglement.
10.4. Verenigingen dienen bij inschrijving van de competitie te vermelden of en in hoeverre hun speelzaal toegankelijk is voor mindervalide spelers.

Hoofdstuk III - Algemene Bepalingen
A. De opstelling van spelers

Artikel 11

11.1. Spelers die voor de competitie voor een bepaald achttal zijn opgegeven, dienen voor dat team of een hoger team in deze competitie minimaal tweemaal te spelen.
11.2. Overtreding van artikel 11.1 wordt door de competitieleiding bestraft met het in mindering brengen van maximaal twee matchpunten per speler. Indien naar het genoegen van de competitieleider overmacht is aangetoond, kunnen in de ingediende opstelling maximaal twee spelers vervangen worden door spelers, die niet of in een lager team waren opgesteld.

Artikel 12
12.1. In een team mag, behoudens na te noemen uitzonderingen, uitkomen ieder lid, dat op de wedstrijddatum lid is van de betrokken vereniging en als zodanig voorkomt op de ledenlijst van de KNSB op de wedstrijddag.
12.2. Een lid, dat ingevolge artikel 11, lid 1, van dit reglement is opgegeven voor enig team, mag in hetzelfde competitieseizoen niet uitkomen voor een lager team van dezelfde vereniging of voor een achttal van een andere vereniging in de S.O.S.-competitie.
12.3. Een lid, dat als invaller meer dan driemaal in een hoger team heeft gespeeld, mag in het lopende competitieseizoen niet meer uitkomen voor een lager team van dezelfde vereniging.

Artikel 13
13.1. In het geval dat een vereniging met meer dan 1 team deelneemt aan de competitie moet het eerste team sterker zijn dan het tweede, het tweede sterker dan het derde, etc. De sterkte wordt in beginsel gedefinieerd op de gemiddelde rating volgens de KNSB-ratinglijst van 1 augustus voorafgaand aan het seizoen.
13.2. Een lid dat niet voor enig team is opgegeven, mag alleen invallen in een team als zijn augustusrating niet hoger is dan 75+ de rating van de hoogste ratinghouder van het team waarin wordt ingevallen óf lager dan de rating van de laagste ratinghouder van het eerstvolgende hogere team van dezelfde vereniging.

Artikel 14
Bij overtreding van de bepalingen van artikel 12 en 13.2 verklaart de competitieleider de partij steeds verloren voor de speler, die ten onrechte aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

Artikel 15
Teams kunnen als jeugdteam worden opgegeven, mits de in lid 2 van dit artikel bedoelde spelersopgave van dat team tenminste vijf jeugdspelers telt. Een jeugdteam heeft de verplichting om elke wedstrijd tenminste vijf jeugdspelers op te stellen. Een jeugdspeler is een speler die op 1 september van het betreffende seizoen niet ouder is dan 17 jaar. Indien een als jeugdteam opgegeven team een wedstrijd met minder dan vijf jeugdspelers heeft gespeeld, worden voor die wedstrijd twee matchpunten in mindering gebracht. Gedurende de eerste drie ronden kan een vereniging een jeugdteam omzetten in een gewoon team. Dit wordt gehonoreerd per eerstvolgende ronde die tenminste twee weken na dat verzoek wordt gespeeld. Vanaf de vierde ronde wordt de omzetting op straffe van twee matchpunten toegestaan. Een thuisspelende vereniging die een jeugdteam als tegenstander heeft, behoudt het recht om thuis te spelen indien de wedstrijd op de vrijdagavond wordt gespeeld Per poule speelt er maximaal één jeugdteam mee.

B. Plaats en dag der wedstrijden

Artikel 16

16.1. Per klasse organiseert de competitieleiding dan wel een vereniging uit de desbetreffende klasse met toestemming van de competitieleiding een gezamenlijke slotronde, tenzij geen enkele team in die klasse die slotronde wil huisvesten.
16.2. De betrokken teams zijn in het geval van een gezamenlijke laatste ronde verplicht op de door de competitieleiding aan te wijzen plaats te spelen.
16.3 Indien sprake is van een gemeenschappelijke slotronde waarbij voor een of meer wedstrijden gebruik wordt gemaakt van zogenaamde liveborden met bijbehorende stukken, is iedere daarbij betrokken speler gehouden van dit materiaal gebruik te maken.

Artikel 17
17.1. Een wedstrijd kan slechts wegens bijzondere, zeer dringende redenen, uitsluitend ter beoordeling van de competitieleiding, op een andere dan de volgens artikel 4 vastgestelde datum worden gespeeld.
17.2. Indien de competitieleiding met het verzoek akkoord gaat, bepaalt hij zo spoedig mogelijk, na raadpleging van beide partijen, een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd.
17.3. In geval; van slecht weer geldt de slecht weer regeling, als bijlage toegevoegd aan dit reglement

Artikel 18
De plaats waar een wedstrijd wordt gespeeld, is de speelzaal van de vereniging waarvan het team in de paring in het speelschema als eerste wordt vermeld.

Artikel 19
19.1. Alle partijen van een teamwedstrijd moeten gelijktijdig worden gespeeld.
19.2 Als uitzondering op voorgaand artikel mogen in onderling overleg tussen de betrokken verenigingen maximaal drie partijen per wedstrijd vooruit gespeeld worden. De competitieleiding hoeft hierover niet te worden ingelicht.
19.3 Voor het vooruitspelen van partijen behorende tot een gezamenlijke slotronde is wel toestemming van de competitieleiding nodig.

C. De wedstrijd

Artikel 20

20.1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.
20.2. Het thuisteam is verplicht ervoor te zorgen, dat een exemplaar van het competitiereglement, alsmede van de spelregels voornoemd, in het speellokaal aanwezig is.
20.3. Voor de richtlijn overmacht geldt het ter zake actuele artikel uit het KNSB-reglement en de bijbehorende richtlijn in de bijlage van datzelfde reglement.
20.4. De verzuimtijd is 60 minuten na het (tenminste 25 uur van tevoren) vastgestelde aanvangstijdstip. Zie verder Artikel 6.7a. van de FIDE-Regels voor het Schaakspel.
20.5. Als uitzondering op FIDE-regel 11.3b: wanneer een mobiele telefoon toch geluid maakt, moet de speler deze onmiddellijk uitschakelen. De speler krijgt een waarschuwing van de arbiter. Indien de telefoon van dezelfde speler tijdens dezelfde wedstrijd daarna nogmaals geluid maakt, dan wordt de partij voor hem verloren verklaard. Het tijdens de wedstrijd in de hand nemen en/of gebruiken van de telefoon leidt tot verlies van de partij tenzij dit gebeurt onder toezicht van en met vooraf verleende toestemming door de wedstrijdleider. De mobiele telefoon ligt uitgeschakeld op tafel, in een tas of los kledingstuk; de telefoon mag in ieder geval niet ″op de persoon worden gedragen”.

Artikel 21
21.1. Voor zover de competitieleiding geen onafhankelijke wedstrijdleider aanwijst, zorgt de thuisspelende vereniging voor de aanwijzing van een wedstrijdleider. Deze mag zelf aan de wedstrijd deelnemen.
21.2. Indien een teamleider het met de beslissing van de leider van de wedstrijd niet eens is, kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleiding, mits dit bezwaar uit het uitslagformulier blijkt en mits het bezwaar binnen drie werkdagen na de wedstrijd schriftelijk of per e-mail wordt toegelicht bij de competitieleiding. De betreffende wedstrijdleider dient binnen een week over de genomen beslissing schriftelijk of per e-mail te rapporteren aan de competitieleiding. Desgewenst kan de teamleider van de tegenpartij ook binnen een week na de wedstrijd schriftelijk of per e-mail zijn visie op de gebeurtenissen geven.

Artikel 22
22.1. Voor het begin van de wedstrijd overhandigen de teamleiders gelijktijdig de opstelling van de teams aan de wedstrijdleider in de volgorde, waarin de spelers aan de borden zullen plaatsnemen.
22.2. De kleurverdeling wordt als volgt vastgesteld: het in de paring in het speelschema als eerst vermelde team heeft wit aan de even genummerde borden, het in de paring in het speelschema als laatstgenoemde team heeft wit aan de oneven genummerde borden.
22.3. Bij het afzonderlijk vooruitspelen van partijen wordt vooraf bepaald aan welk(e) bord(en) vooruit wordt gespeeld.
22.4. Indien een der opgegeven spelers niet verschijnt, is het toegestaan dat een vervanger wordt ingezet, echter nooit meer dan 1 speler per team.
22.5. Als lid 4 zich voordoet, mag de aanwezig zijnde speler, indien hij wit heeft, zijn zet terugnemen indien blijkt dat een andere speler wordt opgesteld.

Artikel 23
23.1. De speeltijd bedraagt voor elke speler 100 minuten. Bij elke zet vanaf de start krijgt elke speler 10 seconden extra bedenktijd.
23.2. Op het vastgestelde aanvangstijdstip (19.45 uur), moeten de klokken aan alle borden op gang worden gebracht. Indien de klokken op het aanvangstijdstip niet beschikbaar zijn, wordt hierdoor verloren gaande tijd bij het feitelijk begin in mindering gebracht van de speel tijd van de spelers der thuisclub. Na goedkeuring van de competitieleider kan een ander aanvangstijdstip gekozen worden. In onderling overleg mag ook een ander aanvangstijdstip worden gekozen.

Artikel 24
Aan het team dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, worden 2 matchpunten toegekend; behalen beide teams evenveel bordpunten, dan wordt aan elk 1 matchpunt toegekend.

Artikel 25
De leider van het thuisspelende team is verplicht ervoor zorg te dragen dat binnen 48 uur na de wedstrijdvoor de gedetailleerde uitslag van de wedstrijd via de website van de S.O.S. wordt doorgegeven.

Artikel 26
Het niet-nakomen van de verplichtingen, genoemd in artikel 25 wordt gestraft met een boete volgens het boetereglement.

Artikel 27
27.1. Indien een achttal niet met tenminste 5 spelers 60 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip in het speellokaal aanwezig is, geldt de wedstrijd als niet gespeeld en bepaalt de competitieleider een nieuwe datum en plaats voor de wedstrijd.
27.2. Na kennisneming van de omstandigheden welke tot het niet opkomen met het volgens lid 2 minimaal voldoende aantal spelers hebben geleid, bepaalt de competitieleider de eventuele straf, welke bestaat uit in het in mindering brengen van 2 matchpunten en een boete volgens het boetereglement.
27.3. Indien een team ook op de nieuwe wedstrijddag niet met het volgens lid 2 minimaal voldoende aantal spelers opkomt, wordt het voor de duur van de lopende en de volgende competitie van wedstrijden uitgesloten, tenzij overmacht aangetoond kan worden, zulks ter beoordeling van de competitieleiding.
27.4. In het geval van uitsluiting of terugtrekking van een team, worden de reeds door dit team gespeelde wedstrijden geannuleerd.

D. Het gedrag van wedstrijdleider, teamleider en spelers

Artikel 28

De taak van de wedstrijdleiding is omschreven in de "Regels voor het Schaakspel".

Artikel 29
De wedstrijdleiding bepaalt de plaats van de klokken. De digitale klok dient geschikt te zijn voor het speeltempo.

Artikel 30
Een teamleider heeft het recht de spelers van zijn team te adviseren een remiseaanbod te doen of aan te nemen en ook een partij op te geven. De speler zelf beslist. Nadere bemoeienis met de partij(en) is niet toegestaan.

E. Boetes

Artikel 31

De boetes die in het kader van dit reglement zijn opgelegd, dienen binnen een maand betaald te worden. Indien de boete niet op tijd is betaald, dan volgt er een aanmaning onder gelijktijdige verhoging van de boete met 10 %. Indien binnen een maand na dagtekening van de aanmaning de boete niet is betaald, dan worden alle teams van de betrokken vereniging, spelend in de S.O.S.- competitie, voor de duur van de lopende en de volgende competitie van de wedstrijden uitgesloten.

Hoofdstuk IV Slotbepaling

Artikel 32

Dit reglement is met ingang van het seizoen 2019-2020 van toepassing. Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de OSBO, SBO en SGS. Dit competitiereglement kan alleen gewijzigd worden door de Algemene Vergadering van de drie regionale bonden.Bijlage 1

Tarieven en Boetes
Inschrijfgelden voor de deelnemende teams, boetes en eventueel andere gelden worden door de penningmeesters op nota‘s in rekening gebracht.

De volgende bedragen zijn vastgesteld:
Art. 3     € 15,00
Art 10.3   € 50,00
Art 26    € 15,00
Art 27  € 30,00

Bijlage 2
Slecht-weer-regeling
1. Als een team afbelt voor een competitiewedstrijd op grond van het weer, zal dit besluit gerespecteerd worden door de competitieleiding en zullen geen sancties worden opgelegd, ook als de tegenstander van mening is dat wel gespeeld had kunnen worden. Dit geldt ook als meerdere keren om diezelfde reden een wedstrijd wordt geannuleerd.
2. De volgende procedure en gedragsregels gelden in geval van annulering van een wedstrijd wegens weersomstandigheden:
• Het annulerende team heeft de verplichting om zelf het initiatief te nemen en direct in overleg te gaan met de tegenstander voor het bepalen van een nieuwe speeldatum. Voor het bepalen van een nieuwe speeldatum gelden de richtlijnen voor uiterste speeldatum volgens het competitiereglement, waarvan slechts met goedkeuring van de competitieleiding kan worden afgeweken.
• Het annulerende team meldt binnen één dag na de vastgestelde speeldatum aan de competitieleiding dat de wedstrijd vanwege weersomstandigheden is verplaatst en welke inspanningen het heeft gedaan of zal gaan verrichten om de wedstrijd alsnog te spelen.
• Het annulerende team houdt de competitieleider op de hoogte van de gang van zaken totdat de wedstrijd daadwerkelijk gespeeld is.
3. In geval van misbruik van de onder 1 genoemde uitzonderingsregel is de competitieleiding bevoegd om het annulerende team een sanctie volgens het competitiereglement op te leggen. Bij een vermoeden van misbruik geldt een omgekeerde bewijslast, dat wil zeggen dat het annulerende team moet bewijzen dat het geen misbruik heeft gemaakt van de uitzonderingsbepaling.
4. Bij het niet naleven van de onder 2 genoemde regels is de competitieleiding bevoegd om het annulerende team een sanctie volgens het competitiereglement op te leggen.

Bijlage 3
Evaluatie

Het competitiereglement wordt na afloop van het seizoen 2019-2020 geëvalueerd door een afvaardiging van de drie betrokken regionale bonden.