Huishoudelijk reglement

Inhoudsopgave:
- Lidmaatschap
- Ereleden
- Jeugd en seniorleden
- Donateurs
- Contributie
- Bestuur
- functie binnen de vereniging
- Kascommissie en overige commissies
- Algemene vergadering
- Slotbepalingen

Lidmaatschap
art. 1.1
De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het Bestuur. De secretaris deelt de aanmelding van een nieuw lid mede aan de leden, hetzij in het clubblad, hetzij via een schriftelijke mededeling op een clubavond. Ieder lid heeft het recht binnen 4 weken na de datum van publicatie bij het Bestuur schriftelijk bezwaren in te dienen tegen de toelating van een nieuw lid. Het Bestuur beslist binnen een termijn van 4 weken over de toelating. Worden geen bezwaren ingediend dan is de betreffende persoon als lid aangenomen. Bij geschillen tussen het Bestuur en de leden beslist de Algemene Vergadering. Elk nieuw lid ontvangt gratis van de secretaris een informatieblad met relevante verenigingsgegevens. Dit informatieblad wijst het lid op zijn recht om de statuten en reglementen in te mogen zien en hier (desgewenst) een afschrift van te ontvangen.
art. 1.2
Leden die voor het lidmaatschap bedanken of worden geroyeerd, verliezen alle aanspraken op de eigendommen van de vereniging.
art. 1.3
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij de secretaris. De contributie is dan verschuldigd tot en met de maand waarin de opzegging door de secretaris is ontvangen.
art. 1.4
Leden, die meer dan drie maanden achterstallig zijn met de betaling van hun geldelijke verplichtingen, kunnen door het Bestuur schriftelijk aangemaand worden om binnen veertien dagen aan hun verplichtingen te voldoen. Volgt er binnen deze termijn geen betaling, dan ontvangt het betrokken lid een aanzegging van royement bij aangetekend schrijven, tenzij hij alsnog binnen een tweede termijn van veertien dagen geheel aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Volgt ook binnen deze tweede termijn geen betaling, dan wordt het betreffende lid door het bestuur geroyeerd, tenzij het Bestuur termen aanwezig acht voor het geven van uitstel. De verplichting tot betaling blijft gewoon bestaan.
art. 1.5
Royement door het Bestuur kan verder volgen indien een lid handelt of zich uit in strijd met de belangen van de vereniging.
art. 1.6
Een lid dat geroyeerd wordt, behoudt het recht van beroep op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Mits hij van dit instellen van een beroep schriftelijk kennis geeft aan de secretaris.
terug naar begin

Ereleden
art. 2.1
Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op voordracht van het Bestuur of tenminste vijf stemgerechtigde leden door de Algemene Vergadering met tenminste ⅔ van de geldig uitgebrachte stemmen.
art. 2.2
Het erelidmaatschap is voor het leven en staat aldus los van het gewone lidmaatschap van de vereniging. Een erelid heeft recht op het clubblad.
terug naar begin

Jeugd- en seniorleden
art. 3.1
a) Jeugdleden zijn de leden die participeren in de jeugdafdeling van de vereniging en alleen het daarvoor geldende contributiebedrag betalen. Jeugdleden kunnen deelnemen aan de seniorencompetitie.
b) Seniorleden zijn de leden die niet voldoen aan de criteria zoals genoemd onder art. 3.1:a.
Seniorleden van 16 jaar en ouder hebben stemrecht in de Algemene Vergadering.
terug naar begin

Donateurs
art. 4.1
Donateurs zijn zij, die de vereniging met een bijdrage van tenminste 5 Euro per jaar steunen. Bij een bijdrage van tenminste 10 euro ontvangt men gratis het clubblad, indien dit wordt uitgegeven. Donateurs zijn gerechtigd de Algemene Vergadering bij te wonen. Het is hen echter niet toegestaan aan de beraadslagingen deel te nemen. Zij hebben ook geen stemrecht.
terug naar begin

Contributie
art. 5.1
De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Vergadering vastgesteld.
terug naar begin

Bestuur
art. 6.1
Het Bestuur wordt gekozen door de Algemene Vergadering en bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursfuncties (secretaris, penningmeester en vice-voorzitter) worden bij iedere nieuwe verkiezing onderling door het Bestuur verdeeld, met dien verstande dat geen enkel bestuurslid meer dan twee functies mag vervullen. De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd een bestuurder te schorsen of te ontslaan.
art. 6.2
Op de jaarlijkse Algemene Vergadering treden twee leden van het Bestuur af, met dien verstande dat geen zittingsperiode, zonder herbenoeming,langer dan drie jaar mag duren. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op, dat aan bovengemelde eisen voldoet. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
art. 6.3
Bij ontstentenis van een of meer bestuursleden regelt het Bestuur onderling de vervanging.
art. 6.4
Bij een tussentijdse belangrijke vacature schrijft het Bestuur zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering uit teneinde hierin te voorzien. Bij aftreden van het gehele Bestuur blijft dit in functie tot de volgende Algemene Vergadering.
art. 6.5
Het Bestuur is gerechtigd tot het nemen van alle beslissingen en tot het verrichten van alle daden van beheer, waarmede de belangen van de vereniging naar zijn mening worden gediend, onder voorbehoud van nadere goedkeuring door de Algemene Vergadering.
art. 6.6
Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
art. 6.7
De leiding op de Algemene Vergadering en de bestuursvergadering berust bij de voorzitter. Hij roept de bestuursvergadering bijeen, zo dikwijls zulks door hem of door tenminste drie bestuursleden wenselijk wordt geacht.
art. 6.8
Het Bestuur kan alleen dan rechtsgeldig vergaderen en besluiten indien de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Het Bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
terug naar begin

Functie binnen de vereniging
art. 7.1
De secretaris verricht alle correspondentie en brengt de Algemene Vergadering schriftelijk verslag uit omtrent de gebeurtenissen in de vereniging in het verstreken jaar. Van de uitgaande correspondentie houdt hij kopie, voorts heeft hij het archief van de vereniging onder zijn beheer. De secretaris verzorgt de notulen van de bestuurs- en de algemene vergaderingen en is er voor verantwoordelijk dat de leden het tijdschrift van de K.N.S.B. en eventueel een clubblad in hun bezit krijgen.
art. 7.2
De penningmeester beheert de geldmiddelen en zorgt ervoor dat de vereniging op tijd aan haar financiële verplichtingen voldoet. Jaarlijks legt hij rekening en verantwoording af van zijn beheer en dient hij namens het Bestuur een begroting in voor het volgende jaar. Voor geldelijke nadelen door zijn onachtzaamheid of nalatigheid is de penningmeester persoonlijk aansprakelijk.
art. 7.3
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij ontstentenis.
art. 7.4
De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het organiseren en het leiden van de interne competitie. De wedstrijdleider brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering over de gang van zaken met betrekking tot de interne competitie.De wedstrijdleider verstrekt de door het Bestuur gevraagde inlichtingen met betrekking tot de interne competitie. De wedstrijdleider wordt door het Bestuur benoemd.
art. 7.5
a) De afzonderlijke teamleiders zijn verantwoordelijk voor de onder hun leiding uitkomende teams in de externe competities. De teamleiders brengen jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering over de vorderingen van hun teams. De secretaris draagt zorg voor de inschrijving van deze teams.
b) De teamleiders vervullen bij thuiswedstrijden de rol van wedstrijdleider met betrekking tot de door hun team te spelen wedstrijden.
c) Het Bestuur is verantwoordelijk voor de correcte opvolging van vertrekkende teamleiders.
art. 7.6
De jeugdcommissaris is belast met de leiding van de jeugdafdeling van de vereniging. De jeugdcommissaris brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering over de jeugdafdeling. De jeugdcommissaris verstrekt de door het Bestuur gevraagde inlichtingen met betrekking tot de jeugdafdeling. De jeugdcommissaris wordt door het Bestuur benoemd.
art. 7.7
De Materiaalcommissaris is verantwoordelijk voor de staat en het onderhoud van het materiaal van de vereniging. Hij houdt een inventarislijst bij van het materiaal in het bezit van de vereniging. De materiaalcommissaris brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering. De materiaalcommissaris verstrekt de door het Bestuur gevraagde inlichtingen. De materiaalcommissaris wordt door het Bestuur benoemd.
terug naar begin

Kascommissie en overige commissies
art. 8.1
De Algemene Vergadering wijst jaarlijks twee leden aan voor de kascommissie. De kascommissie is belast met het controleren van het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt van haar bevindingen verslag uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Zij kan aan haar verslag beschouwingen en opmerkingen verbinden. Elk jaar treedt één van deze leden af, geen zittingsperiode mag langer dan twee jaar duren. Bestuursleden zijn in deze commissie niet benoembaar.
art. 8.2
Zowel het Bestuur als de Algemene Vergadering kan - binnen de kring van hun onderscheidenlijke bevoegdheden - commissies instellen. Bij het instellingsbesluit zullen de taken en de bevoegdheden van de commissie worden omschreven. Het Bestuur kan bevoegdheden aan zo'n commissie mandateren. De Algemene Vergadering kan bevoegdheden aan een commissie delegeren. De door de Algemene Vergadering ingestelde commissies blijven verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering.
terug naar begin

Algemene vergadering
art. 9.1
Het Bestuur belegt een Algemene Vergadering zo vaak het dit nodig oordeelt. Het Bestuur dient tevens een Algemene Vergadering uit te schrijven op verzoek van tenminste zes leden, die dit verzoek vergezeld moeten doen gaan van een behoorlijke omschrijving van de door hen ter tafel te brengen voorstellen. In het laatste geval moet de Vergadering binnen een maand na ontvangst van het verzoek worden gehouden.
art. 9.2
Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De wettig genomen besluiten zijn bindend voor alle leden, ongeacht of een lid de Algemene Vergadering al dan niet heeft bijgewoond. Oproeping voor de Algemene Vergadering moet tenminste één week voor de datum van de vergadering zijn verzonden, met opgave van de te behandelen punten en voorstellen.
art. 9.3
In de maand september moet een Algemene Vergadering worden gehouden. De agenda van deze jaarlijkse Algemene Vergadering moet de volgende punten bevatten: 1) Notulen van de vorige vergadering.
2) Bestuursmededelingen en ingekomen stukken.
3) Jaarverslag van de secretaris.
4) Jaarverslag van de wedstrijdleider.
5) Rekening en verantwoording van de penningmeester.
6) Verslag van de kascommissie.
7) Verslag van de materiaalcommissaris.
8) Verslag van de teamleiders van de teams uitkomend in de externe competities.
9) Verslag van de jeugdcommissaris.
10) Vaststelling van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.
11) Bestuursverkiezing.
12) Verkiezing van de nieuwe kascommissie.
Voorts alle punten welke het Bestuur nodig zal oordelen. De leden hebben de bevoegdheid aan de secretaris opgave van de punten, welke zij op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering vermeld willen zien, alsmede de door hen eventueel te stellen kandidaten in de vacatures. Deze mededelingen moeten uiterlijk drie dagen voor de datum van de vergadering in het bezit van de secretaris zijn.
art. 9.4
Elk lid brengt in de Algemene Vergadering één stem uit.
art. 9.5
Een stemming mag niet ten doel hebben uit te maken welke van de twee of meer voorstellen het meest verkieselijk is. Over elk voorstel wordt - in volgorde van indiening - afzonderlijk gestemd. Amendementen komen altijd voor het voorstel in stemming. Indien voorstellen en/of amendementen betrekking hebben op dezelfde materie, zal de voorzitter het voorstel en/of amendement in stemming brengen, dat naar zijn mening van verdere strekking is dan de andere voorstellen en/of amendementen. Bij aanneming van het versstekkende voorstel en/of amendement zijn de overige voorstellen en/of amendementen verworpen.
art. 9.6
Stemmen over personen geschiedt met gesloten ongetekende briefjes, tenzij de vergadering van oordeel is dat bij acclamatie kan worden besloten. Over zaken wordt via handopsteking gestemd, tenzij de meerderheid der vergadering schriftelijke stemming verlangt. Stembriefjes die ondertekend zijn, of waarop onnodige toevoegingen voorkomen, of meer namen dan het te verkiezen aantal personen bedraagt, alsmede blanco stemmen zijn ongeldig. Bij een schriftelijke stemming stelt de voorzitter een stembureau in, bestaande uit drie personen.
art. 9.7
Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen, bij een stemming over zaken, is het voorstel verworpen. Bij staking der stemmen over personen vindt een herstemming plaats. Voor elke vacature wordt door het Bestuur een voordracht opgesteld, die voor de aanvang van de vergadering kan worden aangevuld met schriftelijk ingediende kandidaatstellingen. Stemmen op andere personen dan kandidaten worden geacht niet te zijn uitgebracht. Wanneer de te verkiezen persoon (personen) bij de eerste stemming niet het vereiste aantal stemmen op zich verenigd heeft (hebben), vindt een vrije herstemming plaats. Leidt ook deze niet tot een resultaat, dan heeft een herstemming plaats tussen het dubbeltal van hen, die bij de tweede stemming het hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan een dubbeltal in aanmerking, dan delen zij allen in de herstemming. Bij deze herstemming is de gewone meerderheid beslissend. Wanneer iemand niet in herstemming wenst te komen, wordt zijn naam van het dubbeltal geschrapt en een nieuw dubbeltal opgemaakt.
terug naar begin

Slotbepalingen
art. 10.1
In het geval van ontbindingen van de vereniging worden haar bezittingen onder de laatst overgebleven leden gelijkelijk verdeeld, behoudens inachtneming van de relevante artikelen uit het Burgerlijk Wetboek.
art. 10.2
Gevallen niet geregeld in dit reglement , of voor tweeërlei uitleg vatbaar , worden door het Bestuur beslist, behoudens nadere regeling in een volgende Algemene Vergadering.
art. 10.3
Besluiten tot wijziging het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden genomen in een Algemene Vergadering met tenminste ⅔ der geldig uitgebrachte stemmen.
terug naar begin