Statuten van de vereniging

art. 1
De Almkerkse Schaakvereniging "De Watertoren" is opgericht op 31 oktober 1977.
 
art. 2
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het schaakspel te bevorderen.
 
art. 3
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van wekelijkse bijeenkomsten;
b. het organiseren van wedstrijden tussen de leden onderling;
c. het organiseren van wedstrijden waaraan zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen;
d. het deelnemen van wedstrijden, uitgeschreven door de K.N.S.B. of bij dit lichaam aangesloten onderbonden en/of     verenigingen;
e. alle andere wettige middelen welke bevorderlijk zijn voor de beoefening van en de propaganda voor het schaakspel.
 
art. 4
De vereniging wordt gevormd door de toegetreden leden, alsmede door de ereleden en de leden van verdienste.
 
art. 5
Het lidmaatschap van de vereniging vervalt:
a. door opzegging;
b. door royement;
c. door overlijden;
d. door ontbinding van de vereniging.
Van het onder b vermelde staat beroep open bij de Algemene Vergadering.
 
art. 6
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 
art. 7
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies, nader te bepalen bij huishoudelijk reglement;
b. inleggelden;
c. donaties;
d. subsidies;
e. erfstellingen, legaten en schenkingen.
 
art. 8
Het bestuur bestaat uit tenminste 4 leden.
De wijze van samenstelling, verkiezing en aftreding wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
 
art. 9
Het huishoudelijk reglement stelt nadere bepalingen vast, betrekking hebbende op de inrichting en werkwijze van de vereniging.
Alle bepalingen van het huishoudelijk reglement, welke in strijd mochten zijn met de statuten, zijn nietig.
 
art. 10
Deze statuten kunnen slechts gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering met tenminste ⅔ van de uitgebrachte stemmen.
 
art. 11
Op voorstel van het bestuur kan tot ontbinding van de vereniging worden besloten op een speciaal daartoe belegde Algemene Vergadering met tenminste ⅔ der uitgebrachte geldige stemmen.
 
art. 12
Na een besluit tot ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening harer zaken door ten tijde van de ontbinding in functie zijnde bestuursleden met inachtneming van de regelen, daartoe eventueel in het ontbindingsbesluit vastgesteld, tenzij de vereffening bij dit besluit aan een of meer anderen mocht zijn opgedragen.